11. معناشناسی اسما و صفات الهی از دیدگاه قاضی سعید قمی،
39 بازدید
محل نشر: مجله علمی و پژوهشی کلام اسلامی، شماره 80
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/10/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
معناشناسی اسما و صفات الهی همواره مورد توجه اندیشمندان در جوامع مختلف بشری و ادیان مختلف بوده است. این¬که چگونه می¬توان به صورت معنا دار که با ساحت ذات الهی سازگار باشد و به لحاظ منطقی وعقلی گرفتار مشکل نباشد سخن گفت یکی از بحث¬های جدی الهیاتی در تداوم تاریخی تفکر به صورت زنده و پویا مطرح بوده است. برای تبیین این مسئله دیدگاه¬های مختلفی مطرح شده است. یکی از نظریات در بحث معناشناسی اسما و صفات الهی رویکرد الهیات سلبی است. مقاله حاضر عهده¬دار تبیین و بررسی دیدگاه یکی از مدافعان مشهور این رویکرد در جهان اسلام، حکیم الهی قاضی سعید قمی است. ایشان در دفاع از الهیات سلبی در معناشناسی اسما و صفات و نفی رویکردهای دیگر تلاش¬های قابل توجهی نموده است. در این تحقیق ادله ایشان تبیین و مورد نقد قرار گرفته است. حاصل این¬که اگرچه رویکرد الهیات سلبی به لحاظ جنبه سلبی مسئله و نقد رویکردهایی که منجر به تشبیه در باب معنا شناسی اسما و صفات می¬گردند موفق عمل کرده است، اما مدل پیشنهادی - رویکرد سلبی - با اشکالات مختلف معناشناسی، معرفت-شناختی و وجود شناختی مواجه است که پذیرش آن را با مشکل مواجه می¬کند. واژه¬گان کلیدی: قاضی سعید قمی، اسماء، صفات، الهیات سلبی، اشتراک لفظی.