نقل گرایی و عقل گرایی در اندیشه سید ابن طاووس
38 بازدید
محل نشر: کلام اسلامی، پاییز 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دینداری یکی از وجوه اصیل و جدانشدنی زندگی انسان در تمام اعصار است. یکی از دغدغه‌های آدمیان در حوزه دین همواره نحوه مواجهه با مدعیات دینی بوده است. روش فهم دین و دانش که در حوزه مدعیات دینی است از چه طریق حاصل می‌شود. ادیان ابراهیمی یکی از مقومات اساسی اش وحی و آمدن پیام از جانب خداوند است. همچنین خردورزی یکی از ویژگیهای اساسی انسان است. در این میان همواره این سئوال مطرح بوده است که روش صحیح دستیابی به معرفت و شناخت دین چگونه است؟ سهم هر یک از عقل و وحی و نیز نحوه تعامل این دو چگونه است؟ یکی از این پاسخ‌ها مربوط به نگرشی است که با عنوان نقل¬گرایی و نص‌گرایی شناخته می‌شود. این تفکر هم در مسیحیت و هم در اسلام طرفدارانی دارد. آنچه در این مقاله مورد بحث واقع شده است بررسی دیدگاه یکی از متفکران برجسته سنت شیعی سید بن طاووس است. ایشان یکی از نمایندگان برجسته جریان نص¬گرایی در تاریخ تفکر شیعی است که برای دفاع از آن استدلال¬هایی را اقامه می¬کند که در نوع خود قابل توجه است و بر بسیاری از متفکران بعد از خود تأثیرات عمیق به جا گذاشته است. بررسی و آگاهی از این نوع نظریات می¬تواند در بصیرت دهی به دستیابی روش مطلوب در حل پرسش پیش‌گفته کمک کند. واژگان کلیدی: سید بن طاووس، نصگرایی، عقلگرایی، عقل فطری، عقل استدلالی.