سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مرکز تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
معرفت شناسی 
تدریس 
مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
معرفت شناسی 
تدریس 
مجتمع آموزش عالی امام خمینی قم 
مدرس 
 
 
معرفت شناسی 
تدریس 
مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
کلام جدید 
تدریس 
مرکز تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
دانشگاه بین المللی امام خمینی -قزوین 
مدرس 
 
 
انسان شناسی 
تدریس 
مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم - قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فلسفه 
تدریس 
مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم - قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
منطق 
همکاری 
مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
تدریس